Vedtægter for Saltum Idrætsforening

§ 1.
Foreningens navn er Saltum Idrætsforening. Dens hjemsted er Jammerbugt Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at samle alle interesserede til idræt og andre fritids-/kulturaktiviteter.

§ 3.
Foreningen er medlem af de specialforbund/unioner, som skønnes nødvendig for aktiviteternes udøvelse.

§ 4.
I foreningen kan optages alle, som vil efterleve foreningens vedtægter. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 5.
Bestyrelsen fastsætter kontingentet hvert år. Skal være fastlagt inden den årlige generalforsamling og præsenteres på generalforsamlingen. Kontingent opkræves halvårlig eller helårlig forud for aktive medlemmer.

§ 6.
Udmeldelse kan ske, hvis skyldigt kontingent er betalt.

§ 7.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem med 8 dages varsel.
Eksklusionen kan indbringes for generalforsamlingen.

§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar kvartal, indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse i dagspressen eller lokalavis.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 9.
Alle medlemmer, der er 14 år og derover, er stemmeberettigede. Valgbare er medlemmer, der er 18 år og derover. Forældre til medlemmer under 14 år har stemmeret. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Ingen har mere end en stemme, og kun den ene af forældrene til medlemmer under 14 år kan stemme.

§ 10.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Forelæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
8. Eventuelt

§ 11
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Ved personvalg kræves skriftlig afstemning.

§ 12
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer skriftligt forlanger det.
Indkaldelsen skal ske inden 1 måned med mindst 8 dages varsel.

§ 13
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og bestemmer selv sin forretningsgang. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgene er toårige.
2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 14
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med følgende poster:
Formand, Næstformand, Sekretær og 2 menige medlemmer.
Bestyrelsen udpeger endvidere de specialistfunktioner ved udarbejdelse af organisationsplan, som den mener, er nødvendig for idrætsforeningens optimale drift.

§ 15
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 16
Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamling og vedtages ved almindelig stemmeflertal.

§ 17
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på to i dette øjemed indkaldte, ekstraordinære generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning skal der på sidste generalforsamling træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige, kulturelle formål i Saltum.

Vedtaget på generalforsamling den 3. marts 2014